۱۵ اسفند ۱۳۹۶

طراحی چند هدفه شبکه زنجیره تأمین با رویکرد الگوریتم ژنتیک

مقاله طراحی چند هدفه شبکه زنجیره تأمین با رویکرد الگوریتم ژنتیک نویسنده محسن نوتاش ، مصطفی زندیه ، بهروز دري خرید مقاله مقاله طراحی چند هدفه […]
۱۵ اسفند ۱۳۹۶

بررسی تاثیر مدل طراحی آموزشی رایگلوث بر یادگیری و یادداری

مقاله تاثیر مدل طراحی آموزشی رایگلوث بر یادگیری و یادداری درس علوم تجربی سال دوم راهنمایی خرید مقاله تاثیر مدل طراحی آموزشی رایگلوث بر یادگیری و […]
۱۲ اسفند ۱۳۹۶

جنبش هاي اسلام گراي معاصر

مقاله جنبشهاي اسلامگراي معاصر: بررسی موردي جنبش اسلامگراي النهضه تونس نویسنده خانم هما رشیدي خرید مقاله جنبشهاي اسلامگراي معاصر: بررسی موردي جنبش اسلامگراي النهضه تونس مقاله […]
۱ اسفند ۱۳۹۶

رهبری اخلاقی و رابطه آن با تعهد سازمانی کارکنان

عنوان کامل پ: رهبری اخلاقی و رابطه آن با تعهد سازمانی کارکنان واحدهاي ستادي بانك ملی در شهر تهران نویسنده: حامد اسماعیلی راد خرید پ رهبری […]
۱ اسفند ۱۳۹۶

بررسی رفتارهای معلم با انگیزه در میزان یادگیری دانش آموزان

پ بررسی رفتارهای معلم با انگیزه در میزان یادگیری دانش آموزان خرید پ بررسی رفتارهای معلم با انگیزه در میزان یادگیری دانش آموزان فروشگاه کتاب الکترونیکی […]
۱ اسفند ۱۳۹۶

خدمات فناوري اطلاعات براي معلولین

عنوان پ: خدمات فناوري اطلاعات براي معلولین دانشگاه سیستان و بلوچستان دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر پ نامه کارشناسی رشته مهندسی فناوري اطلاعات نگارش علیرضا نادي […]
۱ اسفند ۱۳۹۶

بررسی اثرات برون سپاری منابع انسانی بر عملکرد سازما ن

بررسی اثرات برون سپاری منابع انسانی بر عملکرد سازما ن کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی دانشگاه ازاد سنندج نویسنده: شهلا سالونه pdf ۱۲۸ صفحه خرید بررسی اثرات […]
۳۰ بهمن ۱۳۹۶

اندازه گیري اسپکتروفوتومتریک مقادیر بسیار ناچیز پالادیوم در نمونه هاي مائی توسط تکنیک یک مرحله اي میکرواستخراج مایع – مایع پخشی در سرنگ

اندازه گیري اسپکتروفوتومتریک مقادیر بسیار ناچیز پالادیوم در نمونه هاي مائی توسط تکنیک یک مرحله اي میکرواستخراج مایع – مایع پخشی در سرنگ نویسنده: مریم مهرپور […]
۳۰ بهمن ۱۳۹۶

طراحی مدلی براي تبیین انتقال خط مشی های تحول در نظام اداري به مدیریت دولتی ایران: پژوهشی اکتشافی ترکیبی

رساله طراحی مدلی براي تبیین انتقال خط مشی های تحول در نظام اداري به مدیریت دولتی ایران: پژوهشی اکتشافی ترکیبی نویسنده: دکتر منصور خیرگو چكيده از […]