تحلیل محتوای کتاب های درسی علوم دوره آموزش ابتدایی برمبنای مؤلفه های خلاقیت

تحلیل محتوای کتاب های درسی علوم دوره آموزش ابتدایی برمبنای مؤلفه های خلاقیت

خرید مقاله تحلیل محتوای کتاب های درسی علوم دوره آموزش ابتدایی برمبنای مؤلفه های خلاقیت

الهه حسین پور یزدانی
دانشجوی کارشناسی علوم تربیتی پردیس شهید هاشمی نژاد مشهد

ریحانه احسانی فرد
دانشجوی کارشناسی علوم تربیتی پردیس شهید هاشمی نژاد مشهد
غزاله آقائی
دانشجوی کارشناسی علوم تربیتی پردیس شهید هاشمی نژاد مشهد
یگانه السادات حسینی نژاد
دانشجوی کارشناسی علوم تربیتی پردیس شهید هاشمی نژاد مشهد

چکیده:
این پژوهش با هدف بررسی میزان توجه به مولفه های خلاقیت در محتوای کتب درسی علوم دوره آموزش ابتدایی طراحی شده است.
روش مورد استفاده در تحلیل محتوای پژوهش حاضر، کدگذاری و طبقه بندی بوده و واحد ثبت تحلیل نیز، درس می باشد. از آنجا که
خلاقیت یک فرآیند است که در طی زمان ادامه دارد از این رو بررسی آن در یک درس، منطقی تر به نظر می رسد. جامعه آماری این
پژوهش نیز کلیه کتاب های علوم دوره ابتدایی؛ درسال تحصیلی ۴۹ ۴۹ می باشد و نمونه آماری این پژوهش، که به صورت منظم و –
سازمان یافته انتخاب شده شامل دروس زوج کتاب های شش پایه علوم است و عمده ترین نتایج پژوهش حاضر این است که با توجه به
چشم انداز سند تحول بنیادین که به تربیت نسلی متفکر، عاقل و خلاق تاکید دارد، آنطور که شایسته است به عناصر و مولفه های خلاقیت
در میان کتاب های مورد بررسی، توجه متعادل و جامعی نشده است.
کلیدواژه ها: خلاقیت، کتاب درسی علوم، دوره ابتدایی، تحلیل محتوا

خرید مقاله تحلیل محتوای کتاب های درسی علوم دوره آموزش ابتدایی برمبنای مؤلفه های خلاقیت از فکدا

۱۰,۰۰۰ ریال – خرید