مقایسه شرط ضمن عقد در حقوق ایران با clause در حقوق غرب

مقایسه شرط ضمن عقد در حقوق ایران با clause در حقوق غرب

خرید مقاله مقایسه شرط ضمن عقد در حقوق ایران با clause در حقوق غرب از فکدا
نویسنده گان
جناب اقای دکتر عباس کریمی
استاد دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

سرکار خانم دکتر الهه پارسا(نویسنده مسئول)
مدرس دانشگاه و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد

چکیده
توافقات افراد در ضمن عقد را شرط ضمن عقد میگویند. شروط ضمن عقد در حقوق ایران به شرط فعل، شرط نتیجه و شرط صفت تقسیم میشود. در شروط ضمن عقد باید پنج شرط که عبارت از مقدور بودن، مفید بودن، مشروع بودن، خلاف مقتضا نبودن و مجهول نبودن موجود باشد. در رابطه با ضمانت اجرای شروط ضمن عقد باید گفت که همه شروط ضمانت اجرای واحدی ندارند در صورت تخلف متعهد از انجام تعهد خود در رابطه با شرط صفت و نتیجه حق فسخ را برای مشروطله پیش بینی کرده است؛ اما برای تخلف از شرط فعل ابتدا اجبار متعهد و سپس انجام شرط به وسیله دیگری و نهایتا حق فسخ پیش بینی شده است. در حقوق فرانسه واژه clause اعم از شرط ضمن عقد است . اما در حقوق فرانسه و انگلیس چنین تقسیم بندی از شرط ضمن عقد مانند حقوق ایران وجود ندارد. اما میتوان با مطالعه مواد قانون مدنی فرانسه نمونههایی از شرط صفت مانند ماده ۶۲۲۱ و شرط نتیجه ماده ۶۶۱۱ و شرط فعل را ملاحظه نمود. در حقوق فرانسه در صورت تخلف متعهد از شرط فعل مشروطله میتواند دعوی ضرر و زیان مطالبه کند و زیانهایی که متحمل شده و منفعتی که از آن محروم شده را مطالبه نماید.در رابطه با شرط صفت مشروطله میتواند اجرای تعهد اصلی یا وجه التزام را مطالبه نماید و در صورت تخلف از شرط نتیجه مشروطله بین الزام به انجام تعهد یا فسخ تعهد و پرداخت خسارت مخیر است. در حقوق انگلیس واژه term به معنای شرط ضمن عقد است که به سه دسته شرط مهم، شرط غیرمهم و شرط نامعین تقسیم میشود. در حقوق انگلیس برای لازمالرعایه بودن شرط دو صفت قطعی و کامل بودن، در نظر گرفته شده است و ضمانت اجرا منوط به این است که شرط نقض شده شرط مهم یا غیر مهم است در صورتی که شرط مهم باشد علاوه بر مبری شدن طرف متضرر از انجام تعهداتش، حق مطالبه خسارت را دارد و اگر شرط غیر مهم باشد طرف متضرر فقط حق مطالبه خسارت را خواهد داشت.

واژگان کلیدي: شرط ضمن عقد، شرط صفت، شرط نتیجه، شرط فعل،

خرید مقاله مقایسه شرط ضمن عقد در حقوق ایران با clause در حقوق غرب
خرید مقاله مقایسه شرط ضمن عقد در حقوق ایران با clause در حقوق غرب از فکدا

۱۰,۰۰۰ ریال – خرید