ملاحظات حقوقی در کاهش آسیب سوء مصرف موادمخدر در حقوق ایران با ارائه راهکارهای پیشگیرانه

ملاحظات حقوقی در کاهش آسیب سوء مصرف موادمخدر در حقوق ایران با ارائه راهکارهای پیشگیرانه
نویسندگان: سرکار خانم آزاده بهرامی
خانم دکتر طیبه بیژنی میرزا
خرید مقاله ملاحظات حقوقی در کاهش آسیب سوء مصرف موادمخدر در حقوق ایران با ارائه راهکارهای پیشگیرانه
مقاله مقاله ملاحظات حقوقی در کاهش آسیب سوء مصرف موادمخدر در حقوق ایران با ارائه راهکارهای پیشگیرانه به فکدا پیوست.
چکیده
اعتیاد یکی از معضلات و نگرانی های جهان امروز است. اگرچه قانون گذار در چندین مورد اقدام به تدوین و اصلاح قوانینی در این زمینه نموده
است لیکن با توجه به وضع موجود و افزایش آمار اعتیاد در کشور باید اذعان داشت که قوانین ما در این زمینه کارایی کافی را ندارند و نیاز به
اصلاح و بازنگری مجدد دارند. هدف این مقاله آسیب شناسی قوانین مرتبط با مواد مخدر و بررسی کاستیهای قوانین موجود در مبارزه با جرایم
مربوط به مواد مخدر است و در چهار گفتار تنظیم شده است؛ گفتار اول مقاله به پیشینهی اعتیاد و قاچاق مواد اختصاص یافته، گفتار دوم به
بررسی سیر تاریخی قوانین مرتبط با قاچاق و سوء مصرف مواد پرداخته است، در گفتار سوم انواع سیاست های جنایی مبارزه با مواد مخدر معرفی
شده است و در گفتار چهارم راهکارهای پیشگیرانه مبتنی بر سیاست های جنایی سوء مصرف مواد مخدر به تفکیک سه سیاست جنایی تقنینی،
قضایی و مشارکتی ارائه شده است.
واژگان کلیدی: اعتیاد، آسیب شناسی، سیاست های جنایی، سوءمصرف مواد، قوانین مواد مخدر.
Abstract
Addiction is one of the problems and concerns of the world today. Although the legislature on several occasions with planning and reforms in this area has given the current situation and the growing number of addicts in the country should accept that our laws do not go far enough and needs to be revised again. The purpose of this article pathology associated with drug laws and shortcomings of existing laws in the fight against drug-related crimes, And is set in four speech, the first speech dedicated article on the history of drug addiction and drug trafficking, The second article examines the historical development of related laws dealt with trafficking and drug abuse, In the third speech of criminal anti-drug policy has been introduced and In the fourth article of the criminal policies of drug abuse prevention strategies based on the separation of criminal policy, legislative, judicial and participatory provided.
Key Words: Addiction, criminal policies, drug abuse, drug laws, pathology.

۱۰,۰۰۰ ریال – خرید