مقدمه ای بر فرآیند ها و راکتور های غشایی

در دهه ی گذشته کاتالیست های غشایی مورد مطالعه و توجه بسیاری از محققین قرار گرفته است.

براساس تعریف آیوپاک راکتورغشایی فرآیندی ست که برای واکنش های همزمان از قبیل رفرمینگ بخار ,رفرمینگ خشک و رفرمینگ خودکار حرارتی و… به کار می رود ;فرایندهای غشایی یکی از روش های جداسازی هستند که بدلیل دوستدار محیط زیست بودن، مصرف انرژی پایین و خواص مناسب جداسازی امروزه بسیار مورد توجه هستند. پایه ی غشاها و فرآیندهای غشایی بر اساس جداکننده های فیزیکی می باشد هرچند به تنهایی نقش جدا کننده نداشته و در آنها واکنش به صورت خود به خودی روی می دهد. از سوی دیگر استفاده از این راکتورهای غشایی در صنایع بیولوژیکی از جمله راکتورهای غشایی زیستیMBR ) )به درمان های بیولوژیکی با فرآیندهای غشایی اشاره دارد که در تقابل با فرآیند های غشایی پایین دستی همچون روش های درمانی کلاسیک می باشد.

۱۰۰,۰۰۰ ریال – خرید