طراحی چند هدفه شبکه زنجیره تأمین با رویکرد الگوریتم ژنتیک

مقاله طراحی چند هدفه شبکه زنجیره تأمین با رویکرد الگوریتم ژنتیک
نویسنده محسن نوتاش ، مصطفی زندیه ، بهروز دري

خرید مقاله مقاله طراحی چند هدفه شبکه زنجیره تأمین با رویکرد الگوریتم ژنتیک
مقاله مقاله طراحی چند هدفه شبکه زنجیره تأمین با رویکرد الگوریتم ژنتیک به فکدا پیوست
فروشگاه اینترنتی کتاب دانشگاهی ایران
فروشگاه اینترنتی کتاب فکدا
فروشگاه اینترنتی کتاب
خرید کتاب اینترنتی
کتاب اینترنتی
کتاب الکترونیکی اساتید دانشگاه های ایران
خرید مقاله
دانلود مقاله

چکیده
طراحی شبکه زنجیره تأمین از اساسی ترین مسائل مطرح در سازمان هاست، به خصوص سازمان هایی که در سطح بین المللی فعالیت میکنند. بهینه سازي این شبکه منجر به مدیریت کارا و مؤثر عملی ات کل زنجیره تأمین می شود. طراحی شبکه تعداد، موقعیت، ظرفیت، نوع تسهیلات شبکه، مسیرهاي توزیع، حمل مواد و محصولات از تأمین کننده تا مشتري و برعکس را مشخص میکند. این پژوهش روش حل جدیدي براساس الگوریتم هاي فرا ابتکاري براي MOGA، NSGAII یافتن مجموعه اي از جوابهاي پارتو بهینه ارائه می دهد. مسئله طراحی دو هدفه شبکه لجستیک یکپارچه، مجموعه اي از جواب هاي جایگزین را جهت توانمند ساختن تصمیم گیرندگان پیشنهاد میکند. نظر به اینکه در این تحقیق، سطح سرویس از اهمیت بالایی برخوردار می باشد، از این رو مدلسازي براساس برآورده شدن تمام تقاضاي مشتریان انجام شده است.
اهداف مورد نظر براي بهینهسازي شبکه شامل کمینهسازي هزینه کل و بیشینه سازي استفاده متوازن از ظرفیت تسهیلات شبکه است که منجر به کاهش زمان در سرویس دهی به مشتریان (افزایش سطح سرویس) میشود. به این ترتیب نه مسئله آزمایشی از کوچک تا بزرگ طراحی شد و براي مقایسه کیفیت جوابهاي پارتو به دست آمده از الگوریتمها، هفت معیار مطرح در فضاي چند هدفه مورد استفاده قرار گرفت. نتایج نشان میدهد که جوابهاي تولیدي به وسیله الگوریتم NSGAII از کیفیت بالاتري برخوردارند.

واژههاي کلیدي: لجستیک یکپارچه، بهینه یابی چند هدفه، الگوریتم ژنتیک، الگوریتم NSGAII

۵,۰۰۰ ریال – خرید