طراحی مدلی براي تبیین انتقال خط مشی های تحول در نظام اداري به مدیریت دولتی ایران: پژوهشی اکتشافی ترکیبی

رساله طراحی مدلی براي تبیین انتقال خط مشی های تحول در نظام اداري به مدیریت دولتی ایران: پژوهشی اکتشافی ترکیبی
نویسنده: دکتر منصور خیرگو

چكيده
از ابتداي شكل گيري نظام اسلامي در ايران تاكنون تغيير و تحولات زيادي در نظام اداري صورت گرفته است.
تقليدي بودن بخشي از اين برنامه هاي تحول در مديريت دولتي تا حدي روشن است. به عبارت ديگر تصور بر آن است كه خط مشي هاي تحول اداري در ساير كشورها به نظام اداري ايران منتقل شده است. اين پژوهش تركيبي در مرحلة نخست، خود فرايند انتقال چنين خط مشي هايي به كشور را بر اساس راهبرد پژوهش كيفي تئوريزه كرده است. بر اين اساس براي تبيين نوع تحولات اداري در هر كشوري دو نحله بزرگ فكري وجود دارد.
نحله نخست عوامل موجد تحول اداري را در درون هر كشور جستجو مي كند، در حالي كه نحله دوم اشاعه بسته هاي تحول اداري در كشور را به عوامل بين المللي و جهاني نسبت مي دهد. با اتكا به چارچوب نظري دوم، مرحلة كيفي پژوهش تلاش دارد فرايند رخداد انتقال بسته تحول اداري از عرصه بين المللي به ايران را تئوريزه كند. نظريه حاصل نشان مي دهد كه پديده محوري چنين فرايندي مضموني تحت عنوان “درس آموزي مديريتي ملي” است كه در فرايندي از عوامل بستري و مداخله گر و به اتكاي دسته اي از عوامل علّي، انتقال خط مشي تحول اداري را تبيين مي كند. در مرحلة دوم نيز روابط بين عناصر نظرية حاصل در معرض آزمون كم کاري قرار گرفته است. نتايج پژوهش مبين معناداري مدل هاي اندازه گيري و معادلات ساختاري در سطح
اطمينان ۹۹ درصد است.
واژگان كليدي: درس آموزي مديريتي ملي، مديريت دولتي نوين، انتقال خط مشي، نظريه داده بنياد.

خرید رساله دکتری
خرید کتاب دانشگاهی
کتاب دانشگاهی
رساله دکتری

۹۹,۰۰۰ ریال – خرید