رهبری اخلاقی و رابطه آن با تعهد سازمانی کارکنان

عنوان کامل پ: رهبری اخلاقی و رابطه آن با تعهد سازمانی کارکنان واحدهاي ستادي بانك ملی در شهر تهران
نویسنده:
حامد اسماعیلی راد

خرید پ رهبری اخلاقی و رابطه آن با تعهد سازمانی کارکنان واحدهاي ستادي بانك ملی در شهر تهران

فروشگاه کتاب الکترونیکی فکدا
فروشگاه کتاب
کتاب دانشگاهی

چكيده

پژوهش حاضر به بررسی رابطه بین رهبری اخلاقی مدیران و تعهد سازمانی کارکنان واحدهای ستادی بانک ملي در شهر تهران پرداخته است . رهبری اخلاقی دارای ابعاد فرد اخلاقي و مدير اخلاقي می باشد و تعهد سازمانی دارای سه بعد تعهد عاطفی ، مستمر و هنجاری است .
نمونه آماری مورد بررسی شامل ۳۳۰ نفر بودند و توسط پرسشنامه ای متشکل از دو بخش مورد سنجش قرار گرفتند . جهت سنجش موضوع تحقیق ، پرسشنامه بومی سازی شده ۱۰ سوالی رهبری اخلاقی براون و همكارانش و پرسشنامه استاندارد ۱۸ سوالی می یر و آلن در طیف لیکرت ، به منظور جمع آوری اطلاعات بین پرسش شوندگان ارائه شد . سپس داده های جمع آوری شده پس از ورود در برنامه نرم افزاری SPSS توسط آزمون همبستگی ، آزمون های مقایسه ای ، t مستقل ، تحليل واريانس ، فريدمن و كالموگروف ـ اسميرنوف مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند .
نتایج آزمون همبستگی اسپیرمن نشان مي دهد كه بین دو متغیر رهبری اخلاقی و تعهد سازمانی رابطه معنادار و مستقیمی وجود دارد و همچنین نتایج آزمون دو جمله ای حاکی از آن است که سبک رهبری در بانک ملي منطبق بر سبک رهبری اخلاقی بوده و براساس نتیجه آزمون t تک نمونه ای ، تعهد سازمانی کارکنان آن بیشتر از حد متوسط است و درک شاخص های رهبری اخلاقی مدیران بين دو گروه كاركنان متاهل و مجرد بانك تفاوت معناداري را نشان مي دهد .
تحلیل یافته های حاصل از آزمون های مقایسه ای نیز بیانگر وجود تفاوت معنادار تعهد سازمانی در گروه هاي جنسیتی ، وضعيت تاهل ، سطح تحصیلات و سوابق خدمتی می باشد .

کلید واژه : رهبری اخلاقی ، فرد اخلاقي ، مدير اخلاقي ، تعهد سازمانی ، تعهد عاطفي ، تعهد مستمر ، تعهد هنجاري

فصل اول : كليات تحقيق
مقدمه
۱-۱- بیان مسئله
۱-۲- اهمیت و ضرورت تحقیق
۱-۳- اهداف تحقیق
۱-۴- سوال اصلی و سوالات فرعی تحقیق
۱-۵- فرضیه های تحقیق
۱- ۶- تعریف واژه ها و اصطلاحات تخصصی تحقیق

فصل دوم : ادبيات تحقيق
مقدمه
۲- ۱- مبانی نظری تحقیق
۲-۱-۱- رهبری اخلاقی
۲-۱-۱-۱- تعريف و مفهوم رهبری
۲-۱-۱-۲- سیر تحول تئوری های رهبری
۲-۱-۱-۳- تعریف رهبری اخلاقی
۲-۱-۱-۴- ویژگی های رهبری اخلاقی
۲-۱-۱-۵- ابعاد رهبری اخلاقی
۲-۱-۱-۶- ضرورت رهبری اخلاقی
۲-۱-۱-۷- سبک های رهبری اخلاقی
۲-۱-۱-۸- دیدگاه های رهبري اخلاقی
۲-۱-۱-۹- نتایج و پيامد هاي رهبری اخلاقی در سازمان
۲-۱-۱- ۱۰- تئوری یادگیری اجتماعی رهبری اخلاقی
۲-۱-۲- تعهد سازمانی
۲-۱-۲-۱- تعریف و مفهوم تعهد
۲-۱-۲-۲- انواع تعهد
۲-۱-۲-۳- مفهوم و تعریف تعهد سازمانی
۲-۱-۲-۴- تعهد سازمانی و ضرورت توجه به آن
۲-۱-۲-۵- دیدگاه هاي مختلف در خصوص تعهد سازمانی
۲-۱-۲-۶- تعهد سازمانی مفهوم یک بعدی یا چند بعدی
۲-۱-۲-۷- دیدگاه هایی در مورد کانون های تعهد سازمانی
۲-۱-۲-۸- عوامل مؤثر بر تعهد سازمانی
۲-۱-۲-۹- نتایج و پيامدهاي تعهد سازمانی
۲-۱-۲-۱۰- دو نظر کلی درباره تعهد سازمانی
۲-۲- پیشینه تحقیق
۲-۲-۱- تحقیقات داخلی
۲-۲-۲- تحقیقات خارجی
۲-۳- مدل مفهومی تحقیق

فصل سوم : روش شناسي تحقيق
مقدمه
۳-۱- روش تحقيق
۳-۲- متغیرهای تحقیق
۳-۳- روش هاي جمع‌آوري اطلاعات
۳-۴- روايي و پايايي پرسشنامه
۳-۵- جامعه و نمونه آماری
۳-۵-۱- جامعه آماری
۳-۵-۲- نمونه آماری و روش محاسبه حجم نمونه
۳-۵-۳- روش نمونه گيري
۳-۵-۴- تعیین حجم نمونه
۳-۵-۵- جامعه نمونه :
۳-۶- روش های تجزیه و تحلیل اطلاعات

فصل چهارم : تجزيه و تحليل داده ها
مقدمه
۴-۱- توصيف داده ها :
۴-۱-۱- توصيف متغيرهاي جمعيت شناختي
۴-۱-۲- توصيف متغير رهبري اخلاقي
۴-۱-۳- توصيف متغير تعهد سازماني
۴-۲ – آماراستنباطي
۴-۲-۱- آزمون نرمال بودن جامعه آماري
۴-۲-۲- آزمون فرضيه هاي تحقيق :
۴-۲-۳- بررسی ارتباط بین عوامل جمعیت شناختی با متغیرهای مورد بررسی تحقیق
۴-۲-۴- بررسي وجود سبك رهبري اخلاقي در واحد های ستادی بانك ملي در شهر تهران
۴-۲-۵- بررسي سطح تعهد سازماني کارکنان ستادی در بانك ملی در شهر تهران
۴-۲-۶- اولويت بندي ابعاد تعهدسازماني کارکنان واحد های ستادی بانك ملی در شهر تهران
۴-۲-۷- اولويت بندي ابعاد رهبری اخلاقی مدیران واحد های ستادی بانك ملی در شهر تهران‌

فصل پنجم : نتيجه گيري و پيشنهادات
مقدمه
۵-۱- بحث و نتیجه گیری
۵-۲- ارائه پيشنهادات
۵ – ۲- ۲ – پیشنهاداتی برای پژوهش های آیندها
۵-۳- محدوديت هاي تحقیق
الف ) منابع فارسی
ب ) منابع انگلیسی
پيوست ها
چكيده انگليسي

نوع فایل: word
۲۰۷ صفحه

۱۰۰,۰۰۰ ریال – خرید