رابطه ابعاد عملکرد خانواده بر مسئولیت پذیری دانش آموزان دخترمقطع متوسطه

عنوان کامل: رابطه ابعاد عملکرد خانواده بر مسئولیت پذیری دانش آموزان دخترمقطع متوسطه شهر آوه

نویسندگان: سرکار خانم ام البنین حسینی و
جناب اقای دکتر داوود حسین زاده

چکیده
این پژوهش باهدف تعیین رابطه عملکرد خانواده بر مسئولیتپذیری دانشآموزان دختر مقطع متوسطه شهر آوه در سال تحصیلی ۱۳۹۵صورت گرفت. این پژوهش از نظر هدف، جزء تحقیقات نظری است و از لحاظ روش اجرا توصیفی و از نوع همبستگی است. جامعه آماری تحقیق کلیه دانش آموزان دختر مقطع متوسطه شهر آوه است که تعداد آنها ۱۴۰ دانش آموز است و طبق جدول مورگان و با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده ۱۰۳ نفر از دانش آموزان به عنوان حجم نمونه در نظر گرفته شد. داده های مربوط به عملکرد خانواده به وسیله پرسشنامه عملکرد خانواده بلوم ( ۱۹۸۵) که در قالب مقیاس لیکرت و شامل ۷۵ سؤال است و داده های مربوط به مسئولیتپذیری با پرسشنامه مسئولیت پذیری (CPI-R) کالیفرنیا (۱۹۵۱) که حاوی ۴۲سوال است جمع آوری گردید. پایایی پرسشنامه عملکرد خانواده بر اساس ضریب آلفای کرونباخ برابر ۰/۸۷ برآورد گردید
همچنین به منظور برآورد پایایی پرسشنامه مسئولیت پذیری از فرمول کودر ریچادرسون استفاده شد که ضریب مربوطه ۰/۷۹ به دست آمد. بررسی داده های گردآوری شده با نرم افزار علوم اجتماعی SPSS انجام پذیرفت. نتایج حاصل از تحلیل داده ها با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون حاکی از آن است که بین عملکرد خانواده بر مسئولیتپذیری دانش آموزان دختر مقطع متوسطه شهر آوه رابطه معنادار وجود دارد و بدین طریق فرضیه اصلی این تحقیق مورد تأیید قرار گرفت.
کلمات کلیدی: عملکرد خانواده، مسئولیتپذیری، دانش آموزان
خرید مقاله رابطه ابعاد عملکرد خانواده بر مسئولیت پذیری دانش آموزان دخترمقطع متوسطه شهر آوه
مقاله رابطه ابعاد عملکرد خانواده بر مسئولیت پذیری دانش آموزان دخترمقطع متوسطه شهر آوه به فکدا پیوست.

۱۰,۰۰۰ ریال – خرید