خدمات فناوري اطلاعات براي معلولین

عنوان پ: خدمات فناوري اطلاعات براي معلولین

دانشگاه سیستان و بلوچستان
دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر

پ نامه کارشناسی
رشته مهندسی فناوري اطلاعات

نگارش
علیرضا نادي نژاد شفیع آبادي
pdf
۷۸ صفحه

خرید کتاب
فروشگاه کتاب
فروشگاه کتاب الکترونیکی

۲۵,۰۰۰ ریال – خرید