جامعه شناسی فناوری های پزشکی

نویسنده: عباس محمدی اصل
آدمیان در عرصه تعاملات اجتماعی چون به رفع نیاز جنسی همت گمارند، چشم انتظار موالید هم خواهند بود. تولد ارگانیسم های رفتاری با میزان امید به زندگی معینی همراه است و این زندگی می تواند با سلامت و معلولیت و بیماری قرین باشد. در این صورت پیشگیری و مراقبت و درمان برای حفظ سلامت فرد و جامعه ضرورت می یابد تا آنها بتوانند نقش های خاص خویش را برآورند. سلامت و بیماری پس علاوه بر پزشک و پرستاری و دارو و تجهیزات درمانی به تغذیه و ورزش و هوای سالم و معاینات ادواری هم نیازمند است و بدون امکانات اقتصادی و برنامه های سیاسی و آموزش اجتماعی و فرهنگ مدنی تعمیم نمی یابد. اگر نقش، وظیفه مثبت مورد انتظار از ارگانیسم رفتاری باشد؛ بیماری کارکرد منفی آن به شمار آمده و مبین اخلال در فعالیت های انسانی ـ اجتماعی بوده و تصویر ذهنی خاصی از تجربه زیسته ناخوشی به ارمغان می آورد. چنین است که بخشی از بورکراسی و نیز برخی انجمن های داوطلبانه به رفع نیازهای بهداشتی جامعه ای همت می گمارند که خود نیز جزیی از آن به شمار می آیند. این فعالیت از یک سو به رشد آکادمیک علم پزشکی و از طرفی به اعتلای تجهیزات فناورانه وابسته است.
حق تکثیر: تهران : سفیر اردهال

رایگان – خرید