تعیین رابطه و پیش بینی مسئولیت پذیری دانش آموزان دخترمقطع متوسطه شهر آوه براساس ابعاد عملکرد خانواده

تعیین رابطه و پیش بینی مسئولیت پذیری دانش آموزان دخترمقطع متوسطه شهر آوه براساس ابعاد عملکرد خانواده
نویسندگان: سرکار خانم دکتر ام البنین حسینی
و جناب اقای دکتر داوود حسین زاده
خرید مقاله تعیین رابطه و پیش بینی مسئولیت پذیری دانش آموزان دخترمقطع متوسطه شهر آوه براساس ابعاد عملکرد خانواده
مقاله تعیین رابطه و پیش بینی مسئولیت پذیری دانش آموزان دخترمقطع متوسطه شهر آوه براساس ابعاد عملکرد خانواده به فکدا پیوست
چکیده
این پژوهش باهدف تعیین رابطه و پیش بینی مسئولیت پذیری دانش آموزان دختر مقطع متوسطه شهر آوه در سال تحصیلی ۱۳۹۵براساس ابعاد عملکرد خانواده صورت گرفت. این پژوهش از نظر هدف، جزء تحقیقات نظری است و از لحاظ روش اجرا توصیفی و از نوع همبستگی است. جامعه آماری تحقیق کلیه دانش آموزان دختر مقطع متوسطه شهر آوه است که تعداد آنها ۱۴۰ دانش آموز است و طبق جدول مورگان و با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده ۱۰۳ نفر از دانش آموزان به عنوان حجم نمونه در نظر گرفته شد. داده های مربوط به عملکرد خانواده به وسیله پرسشنامه عملکرد خانواده بلوم (۱۹۸۵) که در قالب مقیاس لیکرت و شامل ۷۵سؤال است و داده های مربوط به مسئولیت پذیری با پرسشنامه مسئولیت پذیری (CPI-R) کالیفرنیا (۱۹۵۱) که حاوی ۴۲ سوال است جمع آوری گردید. پایایی پرسشنامه عملکرد خانواده بر اساس ضریب آلفای کرونباخ برابر با ۰/۸۷ برآورد گردید همچنین به منظور برآورد پایایی پرسشنامه مسئولیت پذیری از فرمول کودر ریچادرسون استفاده شد که ضریب مربوطه برابر با ۰/۷۹ به دست آمد. بررسی داده های گردآوری شده با نرم افزار علوم اجتماعی SPSS انجام پذیرفت. نتایج حاصل از تحلیل داده ها با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون حاکی از آن است که بین عملکرد خانواده بر مسئولیت پذیری دانش آموزان دختر مقطع متوسطه شهر آوه رابطه معنادار وجود دارد و همچنین تنها آرمان خانوادگی و ابراز بیان خود در خانواده، پیش بینی کننده ی معنی دار مسئولیت ذیری دانش آموزان میباشند؛ و این در حالی است که در مدل رگرسیونی، متغیرهای موقعیت سرگرمی و تفریح و جامعه پذیری نقش خود را در پیشبینی مسئولیت پذیری دانش آموزان، از دست داده اند.
کلمات کلیدی: عملکرد خانواده، مسئولیتپذیری، دانش آموزان

۱۰,۰۰۰ ریال – خرید