کتاب بی تفاوتی اجتماعی

نویسنده: سید ابراهیم علیانسب شربیانی
سال انتشار: ۱۳۹۵

خرید کتاب الکترونیکی(pdf) بی تفاوتی اجتماعی
اولین کتاب الکترونیکی بی تفاوتی اجتماعی در ایران
پیشگفتار

مقدمه

فصل اول: تعریف بی‌تفاوتی و بی‌تفاوتی اجتماعی

تعریف بی‌تفاوتی

تعریف بی‌تفاوتی اجتماعی

فصل دوم: نظریه‌های بی‌تفاوتی اجتماعی

کارل مارکس(۱۸۸۳-۱۸۱۸)

فردیناند تونیس (۱۹۳۶-۱۸۵۵)

امیل دورکیم(۱۹۱۷-۱۸۵۸)

جرج زیمل (۱۹۱۸- ۱۸۵۸)

ماکس وبر(۱۹۲۰- ۱۸۶۴)

گئورگ لوکاچ(۱۹۷۱- ۱۸۸۵)

اریک فروم و هربرت مارکوزه(۱۹۷۹- ۱۸۹۸)

رایت میلز (۱۹۶۲-۱۹۱۶)

کارل مانهایم(۱۹۴۷- ۱۸۹۳)

ژرژ(جورج) گورویچ(۱۹۶۵- ۱۸۹۴)

تالکوت پارسونز(۱۹۷۹- ۱۹۰۲)

دیوید رایزمن (۲۰۰۲-۱۹۰۹)

استرلین

لیپست

لوییس کوزر

رابرت دال

آلموند و وربا

دی.اف.آبرال

رابرت لین

تد رابرت گر

براون و اسکیس

ژان بودریلار

دایانا بومرید

هس و استون

تورنی

پائولو فریره

دانیال لرنر

رابرت مرتون

آلبرت بندورا

مک دیل و ریدلی

گودمن

والتر لیپمن

هارولد ویلنسکی

فصل سوم: بررسی نظری و تجربی عوامل اجتماعی و جامعه‌شناختی موثر بر بی‌تفاوتی‌اجتماعی

بیگانگی اجتماعی

تعریف بیگانگی اجتماعی

نظریه های بیگانگی اجتماعی تبیین کننده بی‌تفاوتی اجتماعی

لیشتهایم

هگل

مارکس

جورج زيمل

اریک فروم

گئورگ لوکاچ

ماکس وبر

کارل مانهایم

امیل دورکیم

آگوستین پوندس

ساتسول

ملوین سیمن

ریچارد فلکس

لارسن

ادوارد مک دیل و ژان ریدلی

علی شریعتی

حمید عنایت

بررسی تجربی ارتباط بیگانگی اجتماعی در بی‌تفاوتی اجتماعی

اعتماد اجتماعی

تعریف اعتماد اجتماعی

ﻧﻈﺮيه‌های اعتماد اجتماعی تبیین کننده بی‌تفاوتی اجتماعی

جورج زیمل

ماکس وبر

تالکوت پارسونز

امیل دورکیم

برنارد باربر

نیکلاس لومان

کلاس اوفه

جیمز کلمن

پیوتر زتومکا

مسعود چلبی

دیوید جانسون

لوهمان

ادوارد مک کلنن

فرانسيس فوكوياما

مدل نظری کاترین رس و همکاران

آنتونی گیدنز

بررسی تجربی ارتباط اعتماد اجتماعی در بی‌تفاوتی اجتماعی

اثربخشی اجتماعی

تعریف اثربخشی اجتماعی

نظریه‌های اثربخشی اجتماعی تبیین کننده بی‌تفاوتی اجتماعی

آلبرت باندورا

ساث ول(ساسول)(۲۰۰۳)

لیپست و اشنایدر

روبرت دال

ملوین سیمن

جفری پایچ

پل آبرامسون و جان آلدریچ

هارولد کلارک و آلان آکوک

رابرت وایزبرگ

بررسی تجربی ارتباط اثربخشی اجتماعی در بی‌تفاوتی اجتماعی

رضایت اجتماعی

تعریف رضایت اجتماعی

نظریه‌های رضایت اجتماعی تبیین کننده بی‌تفاوتی اجتماعی

گمسون

لیپست

امیل دورکیم

ادگارد فریدنبرگ

رونالد اینگلهارت

لیندا مولم

لاولر و مارکوفسکی

بررسی تجربی ارتباط رضایت اجتماعی در بی‌تفاوتی اجتماعی

محرومیت نسبی

تعریف محرومیت نسبی

نظریه‌های محرومیت نسبی

بررسی تجربی ارتباط محرومیت نسبی با بی‌تفاوتی اجتماعی

تحلیل هزینه- پاداش

تعریف تحلیل هزینه- پاداش

نظریه‌های تحلیل هزینه- پاداش تبیین کننده بی‌تفاوتی اجتماعی

دال

پیلیاوین

لاتانه و دارلی

بررسی تجربی ارتباط تحلیل هزینه- پاداش در بی‌تفاوتی اجتماعی

طبقه اجتماعی

تعریف طبقه اجتماعی

نظریه‌های طبقه اجتماعی تبیین کننده بی‌تفاوتی اجتماعی

كارل ماركس

ماكس وبر

کوزر

نيكولاس پولانزاس

ادوارد مک دیل و ژان ریدلی

بررسی تجربی ارتباط طبقه اجتماعی در بی‌تفاوتی اجتماعی

سرمایه اجتماعی

تعریف سرمایه اجتماعی

نظریه‌های سرمایه اجتماعی تبیین کننده بی‌تفاوتی اجتماعی

پیر بوردیو

جیمزکلمن

رابرت پاتنام

فرانسيس فوكوياما

بررسی تجربی ارتباط سرمایه اجتماعی در بی‌تفاوتی اجتماعی

فصل چهارم: مروری بر مطالعات انجام شده بی‌تفاوتی اجتماعی

بی‌تفاوتی اجتماعی و عوامل اجتماعی موثر بر آن دکتر علیرضا محسنی تبریزی و سید ابراهیم علیانسب شربیانی(۱۳۹۴)

بررسی عوامل موثر اقتصادی اجتماعی بر بی‌تفاوتی اجتماعی دانشجویان، دکتر ایرج ساعی ارسی و آقای‌هادی بهاری(۱۳۹۴)

تحلیل جامعه‌شناختی تاثیر بی‌هنجاری بر بی‌تفاوتی اجتماعی شهروندان، دکتر مهرداد نوابخش و دکتر جابر میرزاپوری ولوکلا(۱۳۹۴)

ارتباط دینداری و بی‌تفاوتی اجتماعی، سرکار خانم فاطمه قائمی، دکتر اسماعیل بلالی و دکتر علی محمد قدسی(۱۳۹۴)

بررسی میزان بی‌تفاوتی اجتماعی در بین دانشجویان، آقای هورامان قاضی زاده و دکتر مسعود کیانپور(۱۳۹۳)

شناسایی عوامل مؤثر بی‌تفاوتی اجتماعی، دکتر مصطفی ظهیري نیا، خانم دکتر فاطمه گلابی و آقای رحیم هدایت ایوریق(۱۳۹۳)

بررسي رابطه بين ميزان بيگانگي اجتماعي و ميزان بي‌تفاوتي اجتماعي، احمدفولادیان(۱۳۹۳)

بررسی رابطه سرمایه اجتماعی و بی‌تفاوتی اجتماعی، دکتر عبدالحسین نبوی و سرکار خانم نرگس امیرشیرزاد(۱۳۹۲)

بررسی عوامل اجتماعی و فرهنگی مرتبط با بی‌تفاوتی اجتماعی، دکتر یعقوب احمدی، دکتر محمدجواد زاهدی و آقای امیرمجیدی(۱۳۹۱)

پژوهشی درباره بی‌تفاوتی اجتماعی در ایران، دکترعلیرضا محسنی تبریزی و دکتر مجتبی صداقتی‌فرد(۱۳۹۰)

بررسی بی‌تفاوتی و نوعدوستی در جامعه شهری ایران و عوامل موثر بر آن، کلانتری و همکاران(۱۳۸۶)

بی‌تفاوتی سیاسی کارگران و تاثیر آن در کاهش مشارکت سیاسی آنان در جمهوری اسلامی آیران، حبیب زاده(۱۳۸۴)

سنجش میزان بی‌تفاوتی اجتماعی و بررسی عوامل مرتبط با آن، دکتر بنی فاطمه و آقای حمداله نادری عباس آبادی(۱۳۸۴-۱۳۸۳)

تبیین جامعه ‌شناختی بی ‌تفاوتی شهروندان در حیات اجتماعی و سیاسی، مسعودنیا(۱۳۸۰) .

بیگانگی؛ مانعی برای مشارکت و توسعه ملی: بررسی رابطه میان بیگانگی و مشارکت اجتماعی- سیاسی، دکتر محسنی تبریزی(۱۳۸۱)

بررسی رفتار و نگرش جمع گرایانه شهروندان تهرانی، معیدفر و دربندی(۱۳۸۵)

جوانان، سرمایۀ اجتماعی و رفتارهای داوطلبانه، روشنفکر و ذکایی(۱۳۸۵)

سنجش بی‌تفاوتی مردم پکن در کشور چین توسط جای چن و یانگ زونگ(۱۹۹۹)

تحلیل رابطه بین مشارکت سیاسی و بیتفاوتی اجتماعی، هربرت گنز(۱۹۹۲)

بررسی رابطه بین بیگانگی و بیتفاوتی سیاسی، توسط دوایت دین.

بررسی برخی از عوامل تعیین کننده بیتفاوتی سیاسی، توسط موریس روزنبرگ.

سنجش میزان سرمایه اجتماعی، اعتماد و بیتفاوتی در فضای مدنی، گری وینسترا

بیتفاوتی دانشجویان: یک مطالعه مقایسه ای، کافیلد(۱۹۷۸)

طبقه اجتماعی و رفتار سیاسی در خلال یک دوره رکود اقتصادی: بیتفاوتی و رادیکالیسم در هلند، ون استیپنبرگ و اسچیپرز(۱۹۹۱)

بررسی رابطه میان بوروکراسی و شهروندان جامعه، المیزجاجی(۲۰۰۱)

تحقیق روس(۱۹۷۵)

میزان مشارکت سیاسی و بی‌تفاوتی مردم آمریکا(مورد پژوهش: ایالات متحده امریکا)، وربا و نای(۱۹۷۲)

فهرست منابع

اولین کتاب جامع بی تفاوتی اجتماعی در ایران به فاکدا پیوست

خرید کتاب بی تفاوتی اجتماعی در ایران

خرید کتاب بی تفاوتی اجتماعی

بی تفاوتی اجتماعی

کتاب بی تفاوتی اجتماعی

دانلود کتاب بی تفاوتی اجتماعی

خرید کتاب بی تفاوتی اجتماعی + pdf

دانلود رایگان کتاب بی تفاوتی اجتماعی

دانلود کتاب جامع بی تفاوتی اجتماعی

دانلود کتاب جامع بی تفاوتی اجتماعی در ایران

دانلود اولین کتاب جامع بی تفاوتی اجتماعی در ایران

دانلود اولین کتاب بی تفاوتی اجتماعی در ایران

 

۱۵۰,۰۰۰ ریال – خرید