بررسی و تبیین نقش مدیریت دانش مشتري در بهبود عملکرد سازمانی

دانلود رایگان مقاله بررسی و تبیین نقش مدیریت دانش مشتري در بهبود عملکرد سازمانی
بررسی و تبیین نقش مدیریت دانش مشتري در بهبود عملکرد سازمانی
نویسندگان: عباسعلی حاجی کریمی ، تالین منصوریان

دانلود رایگان مقاله
دانلود رایگان کتاب
فروشگاه کتاب الکترونیکی دانشگاهی (فکدا)
فروشگاه کتاب دانشگاهی
فروشگاه کتاب
کتاب دانشگاهی

چکیده
در این پژوهش مدلی براي مشخص نمودن ارتباط مابین مولفه هاي مدیریت دانش مشتري بابهبود عملکرد سازمانی و مدیریت ارتباط با مشتري ارائه شده است. جامعه آماري تحقیق شامل ۳۶۳ نفر می باشد. با استفاده از فرمول کوکران و از طریق نمونه گیري طبقه بندي شده احتمالی تعداد ۱۵۴ نفر بعنوان نمونه انتخاب شدند. در این راستا ۱۰ فرضیه مطرح شده که هر کدام یکی از ارتباطات متغیرهاي مدل را مورد آزمون قرار می دهد. براي آزمون فرضیات
استفاده شده است. SPSS و مدل مفهومی تحقیق از تحلیل رگرسیون چندمتغیره و نرم افزار نتایج تحقیق نشان داد که دریافت داده ها، توسعه دانش و مدیریت ارتباط با مشتري بر بهبود عملکرد سازمانی تاثیر می گذارد. همچنین دریافت داده ها، پردازش داده و توسعه دانش مشتري بر مدیریت ارتباط با مشتري اثرگذارند. از طرف دیگر پردازش داده ها بر توسعه دانش مشتري و توسعه دانش بر دریافت داده ها تاثیر می گذارند. این تحقیق نشان داد که در
بانک تجارت دریافت داده ها بر پردازش داده هاي مشتري و متعاقبا پردازش داده ها بر بهبود عملکرد سازمانی اثر نمی گذارند.
واژه هاي کلیدي: مدیریت دانش مشتري، مدیریت ارتباط با مشتري، دریافت داده هاي مشتري، پردازش داده هاي مشتري، توسعه دانش مشتري.

رایگان – خرید