بررسی رابطه بین توانمند سازی با خودکارآمدی دانش آموزان

عنوان کامل: بررسی رابطه بین توانمند سازی با خودکارآمدی دانش آموزان پسر مدارس شهرستان فردوس در برگزاری رویدادهای ورزشی
خرید مقاله بررسی رابطه بین توانمند سازی با خودکارآمدی دانش آموزان پسر مدارس شهرستان فردوس در برگزاری رویدادهای ورزشی
نویسندگان:
امیر معمارباشی*
امیر آرمند
مهدی تابعی
زهرا صمدی

چکیده
این پژوهش با هدف بررسی رابطه بین توانمند سازی با خود کارآمدی دانش آموزان پسر مدارس شهرستان فردوس در برگزاری رویدادهای ورزشی صورت گرفته است. روش تحقیق در پژوهش حاضر توصیفی و از نوع همبستگی است.جامعه آماری این تحقیق را دانش آموزان پسر مدارس شهرستان فردوس تشکیل داده اندکه تعدادشان ۱۵۰۰ نفر بود و به دلیل زیاد بودن تعداد آن ها، به طور تصادفی تعداد ۲۰۰ نفر را به عنوان نمونه انتخاب کرده ایم. متغییرهای اندازه گیری شده توانمند سازی و خودکارآمدی بودند که برای جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه توانمند سازی اسپریتزر و پرسشنامه خودکارآمدی شوارتزر و جروسلم استفاده گردید. روش های آمار استنباطی به کار گرفته شده در این پژوهش، آزمون همبستگی پیرسون ، آزمون کولموگروف اسمیرنف می باشند. فرضیه های پژوهش عبارتند از
۱- بین – توانمندسازی با خودکارآمدی دانش آموزان پسر مدارس شهرستان فردوس رابطه معنی داری وجود دارد.
۲- مولفه های توانمند سازی – پیش بینی کننده خودکارآمدی دانش آموزان پسر مدارس شهرستان فردوس است.
جهت گردآوری اطلاعات از پرسشنامه های معتبر و استاندارد که روایی و پایایی آن ها قبلا توسط پژوهشگران اعتبار یابی شده استفاده گردیده است. نتایج تحقیق نشان داد که بین توانمندسازی و خودکارآمدی رابطه مثبت و معنی دار وجود دارد و از بین ابعاد توانمندسازی، بعد احساس موثر بودن به میزان ۰/۲۹ و احساس خود تعیینی به میزان ۰/۳۶ بر متغیر خودکارآمدی مؤثر بوده است.

کلمات کلیدی : توانمند سازی ، خود کارآمدی ، معنی داری، شایستگی، تاثیر ، خود تعیینی
مقاله بررسی رابطه بین توانمند سازی با خودکارآمدی دانش آموزان پسر مدارس شهرستان فردوس در برگزاری رویدادهای ورزشی به فکدا پیوست.

۱۰,۰۰۰ ریال – خرید