بررسی تاثیر مدل طراحی آموزشی رایگلوث بر یادگیری و یادداری

مقاله تاثیر مدل طراحی آموزشی رایگلوث بر یادگیری و یادداری درس علوم تجربی سال دوم راهنمایی
خرید مقاله تاثیر مدل طراحی آموزشی رایگلوث بر یادگیری و یادداری درس علوم تجربی سال دوم راهنمایی
مقاله تاثیر مدل طراحی آموزشی رایگلوث بر یادگیری و یادداری درس علوم تجربی سال دوم راهنمایی به فکدا پیوست
فروشگاه اینترنتی کتاب دانشگاهی ایران
فروشگاه اینترنتی کتاب فکدا
فروشگاه اینترنتی کتاب
خرید کتاب اینترنتی
کتاب اینترنتی
کتاب الکترونیکی اساتید دانشگاه های ایران
خرید مقاله
دانلود مقاله

چکیده
پژوهش حاضر به بررسی تأثیر مدل طراحی آموزشی رایگلوث بر میزان یادگیری و یادداری درس علوم تجربی سال دوم راهنمایی پرداخته است. در این پژوهش از روش تحقیق شبه آزمایشی از نوع طرح دوگروهی با پیشآزمون و پس آزمون استفاده گردید. جامعه این پژوهش تمامی دانش آموزان سال دوم راهنمایی پسر شهرستان کلیبر در سال تحصیلی ۸۹-۹۰ و نمونه آن ۴۰ نفر از این جامعه بود – که از طریق نمونه گیری خوشه ای چندمرحله ای انتخاب شدند و در دوگروهی کنترل و آزمایشی قرار گرفتند. برای هر دو گروه، پیش آزمون و پس آزمون یادگیری، و آزمون یادداری اجرا شد. روش اجرای پژوهش بدین ترتیب بود که گروه آزمایش، فصل ۱۳ کتاب علوم تجربی دوم راهنمایی را به روش مدل طراحی آموزشی رایگلوث آموزش دیدند و گروه کنترل همان فصل را به روش آموزش متداول و سنتی دریافت نمودند. برای تحلیل دادهها در بخش آمار توصیفی، شاخصهایی نظیر میانگین و انحراف استاندارد نمرات مورداستفاده قرار گرفت. و در بخش آمار استنباطی و برای بررسی فرضیه های پژوهش از آزمون تحلیل کوواریانس بهره گرفته شد. یافته ها نشان داد که بین میزان یادگیری و یاد داری گروه آزمایش و کنترل در درس علوم تجربی تفاوت معناداری وجود دارد و گروه آزمایش از یادگیری و یادداری بهتری بهره مند است. بنابراین، با استفاده از مدل طراحی آموزشی رایگلوث میتوان میزان یادگیری و یادداری دانش آموزان را بهبود بخشید.

واژگان کلیدی: مدل طراحی آموزشی رایگلوث، یادگیری، یادداری.

۵,۰۰۰ ریال – خرید