بررسی اثربخشی آموزش رفتاردرمانی دیالکتیکی ( DBT ) بر خلق افسرده بیماران دیابتی نوع دو

عنوان کامل: بررسی اثربخشی آموزش رفتاردرمانی دیالکتیکی ( DBT ) بر خلق افسرده بیماران دیابتی نوع دو شهر بیرجند
نویسنده: سرکار خانم الهه محمدی
خرید مقاله بررسی اثربخشی آموزش رفتاردرمانی دیالکتیکی ( DBT ) بر خلق افسرده بیماران دیابتی نوع دو شهر بیرجند
مقاله بررسی اثربخشی آموزش رفتاردرمانی دیالکتیکی ( DBT ) بر خلق افسرده بیماران دیابتی نوع دو شهر بیرجند به فکدا پیوست.
چکیده
اهداف: هدف پژوهش تعیین میزان اثربخشی رفتاردرمانی دیالکتیکی در کاهش خلق افسرده بیماران دیابتی نوع دو بود.
روش: پژوهش حاضر مطالعه ای از نوع نیمه آزمایشی بر اساس طرح پیش آزمون_ پس آزمون با گروه آزمایش و گواه بود. حجم نمونه از روش نمونه گیری در دسترس و به صورت تصادفی بوده است. تعداد ۰۵ نفر انتخاب و به دو گروه ۲۵نفره تقسیم شدند. این افراد بین سنین ۳۰تا ۵۲سال با حداقل تحصیلات دیپلم و فاقد مشکلات روانپزشکی شدید بودند. برای جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه کنترل عواطف ویلیامز و چامبلس (۷۹۹۱)استفاده شد که دارای ۴۲ ماده (سؤال) و ۴ زیرمقیاس است که یکی از این چهار خرده مقیاس خلق افسرده میباشد. پایایی این مقیاس از طریق آلفای کرونباخ ۰/۷۴۷ محاسبه شد. برای تجزیه تحلیل دادهها از آمار توصیفی (میانگین، انحراف معیار و فراوانی) و آمار استنباطی(تحلیل کوواریانس چند متغیری) در سطح معناداری ۰/۰۵ استفاده شد. برای تجزیه تحلیل داده ها از آمار توصیفی و آمار استنباطی در سطح معناداری ۰/۰۵ استفاده شد.
نتیجه گیری: در حوزه درمان و زمینه کار با بیماران دیابتی و افرادی که از خلق افسرده بالا رنج میبرند، رفتاردرمانی دیالکتیکی
با توجه به ماهیت آن بسیار کارا و نویدبخش به نظر میرسد.
واژگان کلیدی: رفتاردرمانی دیالکتیکی، دیابت، خلق افسرده

۱۰,۰۰۰ ریال – خرید