بررسی اثرات برون سپاری منابع انسانی بر عملکرد سازما ن

بررسی اثرات برون سپاری منابع انسانی بر عملکرد سازما ن

کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی
دانشگاه ازاد سنندج

نویسنده: شهلا سالونه
pdf
۱۲۸ صفحه

خرید بررسی اثرات برون سپاری منابع انسانی بر عملکرد سازمان
فروشگاه کتاب فکدا
فروشگاه کتاب الکترونیکی
فروشگاه کتاب
کتاب

مقاله

۵۰,۰۰۰ ریال – خرید