اندازه گیري اسپکتروفوتومتریک مقادیر بسیار ناچیز پالادیوم در نمونه هاي مائی توسط تکنیک یک مرحله اي میکرواستخراج مایع – مایع پخشی در سرنگ

اندازه گیري اسپکتروفوتومتریک مقادیر بسیار ناچیز پالادیوم در نمونه هاي مائی توسط تکنیک یک مرحله اي میکرواستخراج مایع – مایع پخشی در سرنگ
نویسنده: مریم مهرپور
خرید
خرید کتاب
کتاب دانشگاهی

فهرست مطالب
عنوان صفحه
فصل اول ………………………………………………………………………………………………………. ١
پالادیوم و روشهاي تجزیه آن ………………………………………………………………………………….. ١
١ – عنصر پالادیوم ……………………………………………………………………………………….. ۲ -١
-۲-١ خواص فیزیکی و شیمیایی پالادیوم ………………………………………………………………….. ۲
٣ – کاربردهاي پالادیوم …………………………………………………………………………………. ٣ -١
۴ – مشکل تعیین pd در نمونه هاي محیطی ……………………………………………………………… ۴-۱
٥ – روشهاي اندازه گیري و شناسایی پالادیوم …………………………………………………………… ٥ -١
١- روشهاي اسپکتروفتومتري ……………………………………………………………………….. ٥ – ٥-١
۲- – روش فلورسانس اشعه ایکس ……………………………………………………………………… ٥ ۵-۱
٣ – روش اسپکتروسکوپی جذب اتمی الکتروترمال ………………………………………………….. ٥ -٥-١
-۴- اسپکتروسکوپی جذب اتمی شعله اي ……………………………………………………………… ۶ ٥-١
٥- اسپکتروسکوپی جرمی ترکیب شده با پلاسما ……………………………………………………. ۶ – ٥-١
-۶- روشهاي الکتروشیمیایی ……………………………………………………………………………. ۶ ۵-۱
-۶-١ رودانین ……………………………………………………………………………………………… ٧
٧ – سورفاکتانت …………………………………………………………………………………………. ٧ -١
فصل دوم ……………………………………………………………………………………………………… ٩
مروري بر روشهاي میکرواستخراج مایع- مایع پخشی ………………………………………………………….. ٩
١-۲ – مقدمه ……………………………………………………………………………………………… ١٠
و …
pdf

۵۴ صفحه

۵۰,۰۰۰ ریال – خرید