اصول دادرسی عادلانه با مطالعه در منابع اسلامی و رویکرد فقه شیعی

اصول دادرسی عادلانه با مطالعه در منابع اسلامی و رویکرد فقه شیعی
مقاله اصول دادرسی عادلانه با مطالعه در منابع اسلامی و رویکرد فقه شیعی
نویسندگان: جناب اقای امیر پند آموز
و جناب اقای دکتر مصطفی راشدی

چکیده
دادرسی منصفانه یکی از معروفترین و مهمترین حقوق انسانهاست که در جریان تحول تمدن حقوقی بشر پدید آمد. در قرن بيستم این حق به یك حق مسلم بشری تبدیل شد و امروزه مورد پذیرش همه ملتها قرار گرفته است . اما به رغم چنين شان و جایگاهی استقرار و تحقق عينی اصول دادرسی منصفانه همچنان یکی از دغدغه های بشر امروزی است این پژوهش ضمن تحليل و بررسی پيرامون معيارها و تضمين های دادرسی منصفانه و چگونگی
عملکرد آنها در محاکمات کيفری اسلامی بارویکرد فقه شيعی، در صدد اثبات این اندیشه است که اجرای دادرسی منصفانه در قلمرو کيفری ممکن است.

واژگان كلیدی: دادرسی،عادلانه،قلمروکيفری،فقه شيعه،اسلامی

۱۰,۰۰۰ ریال – خرید